Skip to main content

Huisartsen die voor kwetsbare groepen zorgen, te weten patiënten die niet of moeilijk zelf naar de huisarts kunnen gaan (zoals ouderen, daklozen, verstandelijk gehandicapten, gevangenen en arrestanten), richten zich op specifieke onderwerpen en benaderingen die relevant zijn voor hun patiënten. Deze huisartsen hebben te maken met unieke uitdagingen en verantwoordelijkheden.

Het is belangrijk op te merken dat elke doelgroep zijn eigen specifieke behoeften en uitdagingen heeft, huisartsen moeten zich aanpassen aan de unieke situaties en vereisten van de patiënten waarmee ze werken. Een nauwe samenwerking met andere zorgverleners en hulporganisaties kan ook van onschatbare waarde zijn bij het bieden van de best mogelijke zorg aan deze kwetsbare populaties.

Specifieke onderwerpen voor huisartsen

Wij zetten enkele van deze specifieke onderwerpen en aandachtspunten, waar medTzorg huisartsen mee te maken hebben, op een rij:

 1. Ouderenzorg: Huisartsen die zorg verlenen aan oudere patiënten die niet zelf naar de praktijk kunnen komen, moeten zich richten op gezondheidsproblemen die vaak voorkomen bij ouderen, zoals dementie, multimorbiditeit, mobiliteitsproblemen, vallen en polyfarmacie.
 2. Zorg voor verstandelijk gehandicapten: Het begrijpen van de specifieke gezondheidszorgproblemen van mensen met een verstandelijke beperking, waaronder communicatie- en gedragsproblemen, en het bieden van aangepaste zorg.
 3. Gevangenisgeneeskunde: Huisartsen die in gevangenissen werken, moeten bekend zijn met de gezondheidszorgproblemen van gedetineerden, waaronder infectieziekten, mentale gezondheidsproblemen en verslavingszorg.
 4. Arrestantenzorg: Het evalueren en behandelen van patiënten die in politiehechtenis zijn, met aandacht voor medische urgenties en mogelijke tekenen van mishandeling.
 5. Infectieziekten: Kwetsbare doelgroepen lopen vaak een verhoogd risico op infectieziekten, zoals tuberculose, hiv en hepatitis. Preventie, screening en behandeling zijn van cruciaal belang. Bij het behandelen van patiënten in gevangenissen en andere instellingen met een hoog risico op infectieziekten, is het noodzakelijk om protocollen voor infectiebeheersing te volgen.
 6. Mentale gezondheid: Het herkennen van mentale gezondheidsproblemen bij deze patiënten en het bieden van passende behandeling en verwijzing naar specialistische geestelijke gezondheidszorg. Aandacht voor de geestelijke gezondheid is essentieel, omdat veel van deze doelgroepen een verhoogd risico lopen op psychische aandoeningen.
 7. Trauma-informed care: Veel van deze kwetsbare doelgroepen kunnen traumatische ervaringen hebben gehad. Huisartsen moeten getraind zijn in trauma-informed care om op een gevoelige en begripvolle manier met deze patiënten om te gaan.
 8. Juridische en ethische kwesties: Begrip van de juridische en ethische aspecten van het verstrekken van medische zorg aan gevangenen en arrestanten, evenals aan patiënten met een verstandelijke beperking.
 9. Cultuursensitieve zorg: Het begrijpen van de culturele achtergronden van patiënten in deze groepen en het aanbieden van zorg die rekening houdt met culturele verschillen. Begrip en respect voor de culturele en sociale achtergronden van de patiënten, vooral bij asielzoekers en migranten.
 10. Verslavingszorg: Begeleiding en behandeling van verslavingen is vaak nodig bij daklozen en gedetineerden. Huisartsen moeten vertrouwd zijn met verslavingsgeneeskunde en beschikken over middelen voor behandeling en verwijzing.
 11. Palliatieve zorg: Het bieden van comfort en ondersteuning aan patiënten in de laatste levensfase, met aandacht voor hun specifieke behoeften.
 12. Sociale determinanten van gezondheid: Aandacht voor de sociale omstandigheden van de patiënten, zoals huisvesting, voedselzekerheid en werkloosheid, omdat deze factoren een grote invloed hebben op de gezondheid van kwetsbare doelgroepen.
 13. Preventie en gezondheidseducatie: Onderwijs en voorlichting zijn van groot belang om de gezondheid van deze doelgroepen te verbeteren. Dit kan helpen bij het voorkomen van gezondheidsproblemen.
 14. Zorgcoördinatie: Samenwerking met andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen, is essentieel voor een uitgebreide zorgaanpak voor deze patiëntengroepen.
 15. Gezins- en mantelzorgondersteuning: Bij de zorg voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en gehandicapten, is het belangrijk om oog te hebben voor de behoeften van hun familieleden en mantelzorgers. Huisartsen kunnen advies en ondersteuning bieden aan deze groepen.
 16. Last but not least: continuïteit van zorg: De zorg voor een geïntegreerd zorgtraject, zodat patiënten de benodigde zorg blijven ontvangen, zelfs als ze zich verplaatsen of in verschillende omgevingen verblijven.

Opleiding en bijscholing

De zorg voor deze kwetsbare groepen vereist ook specifieke opleiding en bijscholing. medTzorg ondersteunt haar artsen op drie manieren: met een Masterclass, diverse geaccrediteerde scholingen en e-learnings.

Masterclass

De medTzorg Masterclass richt zich op artsen die werkzaam zijn binnen instellingen, ANW-artsen en dagartsen.
De Masterclass bestaat uit 8 geaccrediteerde modules met een breed scala aan interessante onderwerpen die in een periode van twee jaar worden afgrond.

Scholingen

De Scholingen bij medTzorg behandelen onderwerpen toegespitst op de eerstelijnszorg aan mensen die verblijven in instellingen van DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) en Wlz (Wet langdurige zorg) instellingen. Bijvoorbeeld:

  • Scholing Pijn en Palliatieve zorg bij ouderen
  • Scholing Toxidromen en intoxicatie
  • Scholing Herken een Licht Verstandelijke Beperking
  • Scholing Leefstijl: Gezond of gezellig
  • Scholing GHB

Online leerplatform

Op het online leerplatform van medTzorg kunnen artsen zichzelf bijscholen wanneer en waarin ze willen door middel van e-learnings over verschillende onderwerpen en van verschillende duur. Zo zijn er langere, verdiepende en kortere mini-modules

  • Modules die ongeveer 1 uur duren en verdieping bieden in verschillende onderwerpen:
   • Cannabis, uppers en EDS
   • Detox bij alcoholverslaving;
   • GHB
   • Het verslaafde brein (geaccrediteerd voor ABC1)
   • Opiaten
   • Zedenonderzoek
  • Mini modules om in ongeveer 10 minuten te verdiepen en kennis bij te spijkeren in een specifiek onderwerp zoals:
   • Anafylaxie
   • Excited Delirium Syndrome
   • Insluiting van minderjarigen
   • Isolatieschade
   • Lachgas
   • Werkwijze insluiting GHB-gebruiker

Richtlijnen zorg voor bijzondere doelgroepen

medTzorg ontwikkelt eigen richtlijnen, omdat huisartsen bij het werken in een verpleeghuis of justitiële instelling bijzondere situaties kunnen tegenkomen. Voor deze situaties zijn er niet altijd duidelijke protocollen beschikbaar. Bestaande richtlijnen, zoals NHG standaarden, dekken niet altijd de lading.

De medTzorg richtlijnen ondersteunen huisartsen in het dagelijks werk voor bijzondere doelgroepen. Van onze zorgprofessionals krijgen wij vragen en opmerkingen uit het werkveld en op basis daarvan maken worden de richtlijnen ontwikkeld. Deze worden regelmatig herzien, zodat de richtlijn altijd actueel is.

Lees de medTzorg richtlijnen op de website: Richtlijnen – medTzorg

Verhalen van medTzorg artsen

Ben je benieuwd wat een huisarts van medTzorg meemaakt? Wij hebben enkele verhalen gebundeld in een boekje.

Jubileumbundel "Meegemaakt"

Op de website heeft het Expertisecentrum enkele casussen geplaatst waar situaties worden beschreven waarin huisartsen terecht kunnen komen.

Print Friendly, PDF & Email