Skip to main content

De Juiste Zorg op de Juiste Plek organiseer je samen. Daarom is het belangrijk om met partijen een beeld te vormen van de huidige- en toekomstige zorgvraag. De regiobeelden en ROAZ-beelden vormen de basis om gezamenlijk richting te geven aan de noodzakelijke acties. Begin juli 2023 zijn er nieuwe regiobeelden en ROAZ-beelden geplaatst. Deze geven per regio goed en gedetailleerd inzicht.

Regiobeelden

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat regionale partijen het regiobeeld opstellen en/of actualiseren. Het regiobeeld schetst een regionaal beeld met feiten, cijfers en prognoses over het zorggebruik en het zorgaanbod. De feiten en cijfers worden aangevuld met kwalitatieve informatie, om zo duiding te geven aan het verhaal van de regio.

Bekijk de regiobeelden: Regiobeelden (dejuistezorgopdejuisteplek.nl)

Regioplannen

De opgaven die uit het regiobeeld naar voren komen, worden in het regioplan uitgewerkt. De regionale partijen maken afspraken om deze opgaven aan te pakken. Welke opgaven hebben prioriteit? Welke partijen gaan met welke opgaven aan de slag? Hoe sturen de partijen sturen en op welke (meetbare) resultaten? Ook staat in het plan beschreven hoe de regionale partijen de voortgang inzichtelijk maken.

Samenwerken in de acute zorg

De toegankelijkheid van de acute zorg staat onder druk; vooral op piekmomenten en buiten kantoortijden is de capaciteit regelmatig ontoereikend. Dat komt door structurele krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met een stijgende zorgvraag en hogere verwachtingen van patiënten over het altijd beschikbaar zijn van zorg.

Het landschap voor acute zorg moet ingrijpend transformeren om met de beperkte beschikbare mensen en middelen de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor elke Nederlander te kunnen blijven garanderen. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het voorkomen van acute zorg, zorgcoördinatie en triage, kwaliteit van acute zorg, differentiatie, concentratie en spreiding, samenwerken in de keten, ROAZ-plannen, delen van informatie en bekostiging.

Criteriaset regiobeelden en -plannen

Om regionale partijen te ondersteunen hebben landelijke partijen een criteriaset vastgesteld. De criteria voor de regiobeelden en -plannen bieden de regio’s houvast. Er ontstaan beelden en plannen op basis waarvan regio’s afspraken kunnen maken en acties kunnen toekennen. En waar regio’s op terug kunnen vallen als de samenwerking daar om vraagt. De criteria zijn onder andere gebaseerd op goede voorbeelden uit de regio’s.

Voor het regiobeeld en de regioplannen zijn zowel inhoudelijke als procesmatige criteria geformuleerd. De inhoudelijke criteria voor regiobeelden zijn ingedeeld in 4 categorieën:

  1. (verwachte) zorggebruik en/of zorgvraag;
  2. (verwachte) zorgaanbod;
  3. regionale samenwerking; en
  4. conclusies op basis van het regiobeeld.

Volledige criteriaset regiobeelden en -plannen

ROAZ-beelden en -plannen

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is opgenomen dat Regionaal Overleggen Acute Zorg-regio’s (ROAZ-regio’s) aan de slag gaan met ROAZ-beelden en -plannen. Het ROAZ-beeld identificeert ontwikkelingen in de zorgvraag en -aanbod en knelpunten in toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van acute zorg.

De ROAZ-beelden laten zien welke actoren en karakteristieken in de regio een rol spelen om te komen tot effectieve interventies. Het ROAZ-plan beschrijft vervolgens op basis van het ROAZ-beeld wat de belangrijkste opgaven zijn en de afspraken die regionale zorgpartijen maken om deze aan te pakken.

De daadwerkelijke transformaties worden uitgewerkt in specifieke transformatieplannen door de daarbij betrokken zorgpartijen. Het regiobeeld en regioplan dienen daarvoor mede als input. ROAZ-beelden en -plannen zijn een middel om te komen tot beter zicht op de noodzakelijke transformaties van zorg.

Volledige criteriaset ROAZ-beelden en Plannen

Regiobeelden 2023

Beeld: Raad RVS

 

Lees en volg

Regiobeelden (dejuistezorgopdejuisteplek.nl)

Over ons (dejuistezorgopdejuisteplek.nl)

LinkedIn: De Juiste Zorg op de Juiste Plek: overzicht

De regio als redding? – Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (raadrvs.nl)

Regiobeeld Zorgvraag en aanbod in 2040 in kaart gebracht (menzis.nl)

Print Friendly, PDF & Email