Skip to main content

Nu de ‘Visie Eerstelijnszorg 2030’ door het Ministerie van VWS is gepubliceerd, komt logischerwijs ook het Integraal Zorg Akkoord weer even meer in beeld. We geven je hier een aantal documenten waarmee je je kunt verdiepen in zowel het IZA als de ‘Visie Eerstelijnszorg 2030’.

Wat is het Integraal Zorg Akkoord?

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

Whitepaper

Zorgvisie en Skipr hebben samen een whitepaper geschreven, die het IZA kort samenvat.

Aanleiding:
“De zorg dreigt vast te lopen.” Volgens het Integraal Zorg Akkoord (IZA) stevenen we af op een onhoudbare situatie. Door de toenemende vraag naar zorg door onder meer vergrijzing rijzen de zorguitgaven de pan uit. Deze stijgen veel sneller dan andere maatschappelijke uitgaven. Bovendien zijn er te weinig beschikbare zorgprofessionals.

Waar het IZA naartoe wil:
Het IZA wil de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar houden door het stelsel aan te passen. “We willen anders, we moeten anders en we kunnen anders”, zo beweert de inleiding van het IZA.

Werkagenda, plannen en deadlines:
Het IZA heeft de ambitie de noodzakelijke veranderingen daadwerkelijk tot stand te brengen. Inclusief de daarvoor benodigde ingrijpende keuzes door de overheid, zoals wijzigingen van wet- en regelgeving. De IZA-partijen verbinden zich daartoe aan een ‘niet vrijblijvende’ werkagenda. Deze werkagenda kent twaalf onderdelen/thema’s. Zowel landelijk als op regionaal niveau wordt samengewerkt om veranderingen vorm te geven.

Conclusie:
Kans van slagen van het IZA? De grote vraag is of het IZA de zorg echt kan vlottrekken. Er is nu nog weinig weerstand tegen, omdat we in de fase van plannenmakerij zitten. Dat zal veranderen. Hoe sterk de echte wil is om samen te werken aan toegankelijke zorg, zal duidelijk worden zodra het akkoord pijn gaat doen. Zo zal bijvoorbeeld de keuze voor passende zorg veel zorgaanbieders en -professionals raken in de vorm van omzetverlies. Het wordt een flinke opgave om het hierover met elkaar eens te worden.

Voor huisartsen is onderdeel F van de conclusie van belang: De GGZ, huisartsen en het sociaal domein richten een nieuwe manier van triage en samenwerken in, waarbij wordt gewerkt met mentale gezondheidscentra. De Alliantie kwaliteit geestelijke gezondheidszorg (Akwa) begeleidt de ontwikkeling van een zo uniform mogelijke werkwijze.

Lees de gehele whitepaper:

Whitepaper Skipr en Zorgvisie

Een samenvatting van het IZA door VWS

In het Integraal Zorgakkoord buigen de zorgsector en het kabinet zich over de zorg die onder druk staat m.b.t.:

  • De toegankelijkheid
  • De kwaliteit
  • De betaalbaarheid

De opgave is om de zorg voor alle Nederlanders toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Allemaal met de volgende uitgangspunten:

  • Passende zorg is waardegedreven. Zorg is aantoonbaar effectief en heeft meerwaarde voor de patiënt. Mensen, middelen en materialen worden doelmatig ingezet.
  • Passende zorg komt samen met en rondom de patiënt tot stand.
  • Passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek.
  • Passende zorg gaat over gezondheid in plaats van over ziekte.
  • Passende zorg wordt geleverd in een prettige werkomgeving.

Lees de samenvatting van het Integraal Zorg Akkoord.

Lees het gehele Integraal Zorg Akkoord:

Lees het Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030

Bekijk de visualisatie en lees de ‘Visie Eerstelijnszorg 2030’ van het Ministerie van VWS.

Visualisatie Visie Eerstelijnszorg 2030Pdf

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email