Skip to main content

De stapeling van verantwoordingseisen en daarmee gepaard gaande administratieve belasting zet de huisartsenzorg onder grote druk. De hoeveelheid administratie in de huisartsenzorg is hoog.
De LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) zet zich (al lang) in om dit terug te dringen, dit onderwerp heeft hun prioriteit in 2023.

Peiling administratieve lasten en verplichtingen

Deze week is het rapport van LHV enquête “Peiling administratieve lasten en verplichtingen” gepubliceerd. Dit rapport geeft de onderzoeksresultaten van een peiling onder meer dan 2000 huisartsen.

Toename administratie

De administratieve lasten van de huisarts blijven toenemen. Vier op de vijf huisartsen besteedt meer tijd aan administratie dan vijf jaar geleden. Een meerderheid van de huisartsen besteedt meer dan een dag per week aan administratieve verplichtingen.

Vooral administratieve handelingen die voortkomen uit wetgeving worden als belastend ervaren. Zoals de verplichting tot het maken van een jaarverantwoording (84%), het instellen van een Raad van Toezicht (73%) of aanvragen van een toelatingsvergunning (78%). Bijna alle huisartsen in de peiling geven aan dat zij deze handelingen niet tot hun vak vinden behoren en betwijfelen nut en noodzaak van deze verplichtingen. Dat is anders bij administratieve handelingen die te maken hebben met bijvoorbeeld praktijkvoering. Daarvan geeft 83% aan dat het tot het werk behoort.

De toename van administratieve lasten heeft grote invloed op het werkplezier van huisartsen. Bijna de helft van de praktijkhouders in de peiling overweegt weleens te stoppen met hun praktijk als gevolg van de toename van administratieve lasten. En van de waarnemende huisartsen geeft meer dan 80% aan dat de hoeveelheid administratieve lasten invloed heeft op de keuze voor wel of geen eigen praktijk.

Bekijk de uitkomsten van de Peiling administratieve verplichtingen.

Lees ook artikel in Zorgvisie 16 oktober 2023 of in pdf.

Conclusies

Conclusies enquete LHV administratieve verplichtingen huisartsenActies van de LHV

De LHV verzet zich in tegen de toename van administratieve lasten die de invoering van de Wtza met zich meebrengt. Zoals de jaarverantwoordingsplicht en het instellen van intern toezicht.

Dit is wat zij doen om het aantal controle- en verantwoordingseisen te verminderen, de administratieve lastendruk te verlagen en nieuwe onnodige afspraken te voorkomen:

  1. Afspraken om administratieve lasten te verminderen.
  2. Regeldruk aanpakken.
  3. Verantwoordingseisen en administratieve lasten uit (nieuwe en bestaande) wet- en regelgeving voorkomen.
  4. Samenhang met andere sectoren.

Lees deze acties uitgebreid: Administratieve lasten voor huisartsen verminderen – LHV.

Eerstelijnscoalitie

Met de Eerstelijnscoalitie verzet de LHV verzet zich, samen met andere verenigingen van zorgaanbieders, tegen lastenverzwaring door Wtza.

De bezwaren

De Eerstelijnscoalitie heeft vanaf het allereerste uur hun zorgen geuit over het nut en de noodzaak van de gegevensuitvraag in het kader van de jaarverantwoordingsplicht. Ze zijn van mening dat de verantwoordingseisen disproportioneel zijn voor kleine zorgaanbieders in de eerstelijn en bovendien niet het door de overheid gewenste resultaat zullen hebben. Wel zullen de eisen leiden tot toename van de administratieve lasten en daarmee ten koste gaan van de kostbare tijd voor de patiënt. Ook zijn er zorgen over privacy gerelateerde aspecten.

Daarnaast zien zij dat ook de vergunningplicht en de verplichting tot het aanstellen van intern toezicht voor problemen zorgen. Dit heeft in de praktijk al geleid tot overwegingen of keuzes in de praktijkorganisatie die de patiëntenzorg niet ten goede komen.

De acties

Er is een alternatief voorstel voor de jaarverantwoordingsplicht bij VWS en NZa op tafel gelegd. Daarin is gepleit voor een uitzonderingspositie voor de eerste lijn en/of voor kleinere zorgaanbieders tot een bepaalde omzetgrens. Ook benadrukken zij stelselmatig de signalen die zij vanuit de achterban terugkrijgen over de gevolgen van de ingevoerde vergunningplicht en de verplichting een intern toezichthouder in te stellen. Zij richten zich met de acties op de verantwoordelijke minister en haar ambtenaren, Kamerleden en de media.

Tot nu toe bereikt

De inzet heeft in een eerdere fase al opgeleverd dat zorgaanbieders met minder dan 25 zorgverleners geen interne toezichthouder hoeven aan te stellen, waar dat eerder wel het plan was.
Lees de andere successen en uitgebreid over de Eerstelijnscoalitie: Verzet tegen lastenverzwaring door Wtza – LHV.

Één Vandaag

Ook Één Vandaag besteedde 16 september jl. aandacht aan dit onderwerp en de enquête met de reportage: Regelwoede blijft een ramp voor huisartsen: ‘Elke week een dag kwijt aan de papierwinkel’.

Bekijk de reportage:

Print Friendly, PDF & Email